Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania  zakupów w niniejszym sklepie internetowym www.audiolite.pl prowadzonym przez Sprzedającego.
Sprzedającym jest Edward Dobosz prowadzący firmę Audiolite z siedzibą przy ul. Walczaka 29, 66-400 Gorzów Wlkp. na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 3775H Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim. NIP 5990201779,  REGON 210027166

Kontakt e-mail: info@audiolite.pl tel 957229021 poniedziałek-piątek godz. 8-16
Koszt połączenia telefonicznego zależy od stawek operatora.


Regulamin- niniejszy regulamin o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r.Nr144, poz.1204 ze zmianami) w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną.
Sklep – sklep internetowy https://www.audiolite.pl/ sprzedający towary za pośrednictwem internetu przez Sprzedającego.
Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną ale której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną i która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Rezerwacji lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z  działalnością gospodarczą lub zawodową, która podlega przepisom ustawy o prawach konsumenta  (Dz. U. 2014 poz. 827)

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Ochrona danych osobowych- Dane osobowe są chronione zgodnie z RODO, przetwarzane przez administratora oraz przetwarzającego dane, spółkę H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu KRS: 0000612359, NIP: 7822622168 – hosting futurehost.pl

Dane traktowane są jako dane poufne i nie są udostępniane osobom trzecim. Klient składając zamówienie, wyraża zgodę na przetwarzane danych osobowych w celu realizacji umowy a jeśli klient wyrazi na to zgodę, także w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz ofertach Sprzedającego. Klient ma prawo do uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Ceny – podane są cenami brutto, zawierają podatek VAT i wyrażone są w złotych polskich.

Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy ponosi Klient.

Towar - Wszystkie dostępne produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, za wyjątkiem towarów opisanych jako używane umieszczonych w specjalnych kategoriach.

Raty, Leasing - Produkty realizowane przez podmiot zewnętrzny, wyłącznie dla podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą z wyłączeniem Konsumentów.

1. Wszelkie informacje dotyczące towarów i usług jak opisy, ceny i inne informacje skierowane do potencjalnych klientów na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Sklep internetowy sklep.audiolite.pl umożliwia Klientom uzyskanie informacji o towarach i usługach przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę oraz złożenie propozycji zawarcia umowy poprzez przesłanie zamówienia.


3. Warunkiem realizacji zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, rejestracja konta Klienta na stronie sklepu, akceptacja Regulaminu. Klient zobowiązany jest do podania danych osobowych i adresowych zgodnych ze stanem faktycznym. Po rejestracji Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji na podane przez siebie konto poczty elektronicznej.

4. Przesyłając do Sklepu zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Zamówienie winno zawierać wszystkie dane umożliwiające realizację zamówienia oraz wybór formy płatności. Przesłanie zamówienia nie jest równoznaczne z przyjęciem oferty zawarcia umowy.

5. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa w punkcie 4. Od tej chwili umowa zostaje uznana za zawartą. Wszelkie zmiany wymagają zgody obu stron w formie pisemnej za pośrednictwem poczty e-mail podanej przez Klienta.

6. W przypadku niedostępności zamówionych towarów w magazynie i braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
W przypadku częściowej niedostępności towarów, opóźnienia dostawy, Klient zostanie o tym poinformowany i sam podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia lub jego anulowaniu.   

7. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.   

8. Dostępne formy płatności to zapłata przed wysyłką, wpłata lub przelew na konto.

9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności a w przypadku przelewu bankowego,  po wpłynięciu wpłaty na konto bankowe Sklepu. W przypadku wyboru opcji „za pobraniem” realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu Sklepu przyjęcia zamówienia do realizacji.

10. Towar wysyłany jest na adres wskazany w formularzu zamówienia, podany telefonicznie albo pocztą elektroniczną. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

11. Towar jest dostarczany na koszt Klienta za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W uzgodnionych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sklepu.

12. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z przybliżonym terminem podanym na karcie produktu.
Poprawnie wypełnione zaakceptowane i opłacone zamówienie do godz.11 jest najczęściej wysyłane tego samego dnia i w przypadku firmy kurierskiej dociera do odbiorcy następnego dnia roboczego jednakże czas dostawy może ulec zmianie.

13. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT lub paragon lub dokument ten jest przesłany elektronicznie na adres e-mail podany przez Klienta.

14. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na uszkodzenia opakowania lub gdy widoczne są ślady wgniecenia czy zerwania folii. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub otwierania paczki, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy.

15. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie.

W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres Sklepu: Audiolite, Walczaka 29, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz niezwłocznie dokonać zwrotu towaru do Sklepu nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży.
Koszt odesłania rzeczy przez Konsumenta do Sklepu nie podlega zwrotowi.

Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze ewentualny zwrot towaru. Fabrycznie zapieczętowane elementy, plomby gwarancyjne nie mogą nosić śladów naruszenia.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument odstępujący od umowy może korzystać z towaru tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym.

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, między innymi, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a.  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

b.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

d.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

g. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Z zastrzeżeniem postanowień ustawy o prawach konsumenta, zwrot należności nastąpi nie później niż w terminie 14 dni.
Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie lub opóźnienie zwrotu należności, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Konsumenta błędnych danych.

16. Produkty posiadają minimum 12-miesięczną gwarancję producenta lub sprzedawcy.

Szczegółowe warunki gwarancji ujęte są w karcie gwarancyjnej.

Gwarancji nie podlegają towary i materiały eksploatacyjne ulegające naturalnemu zużyciu.

17. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie do 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru.

Klient prowadzący działalność gospodarczą zgodnie z art. 563 §1 KC traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne jeśli nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych u gwaranta (producenta lub dystrybutora), we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od Sklepu.

Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

Przed wysyłką należy zgłosić reklamację Sklepowi i po uzgodnieniu formy dostawy przesłać towar kompletny z akcesoriami. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności. Należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.

Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Sprzedawcy i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
Do reklamowanego towaru należy dołączyć fotokopię dokumentu zakupu i kartę gwarancyjną.
Sklep w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy lub Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

18. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu można zgłaszać przy użyciu formularza kontaktowego lub poczty e-mail. W reklamacji należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

19. Zgodnie z art3. ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r, przepisów ustawy nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa jeżeli konsument zobowiązany jest do zapłaty kwoty nie przekraczającej 50zł (pięćdziesięciu złotych).

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem, w przypadku Konsumentów stosowane będą przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów.

21. W przypadku Klientów nie będących Konsumentem stosowany będzie Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami.

22. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

23. Strona Sklepu używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

24. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od daty oznaczonej w Regulaminie i umieszczenia Regulaminu na stronie internetowej Sklepu z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych.

25. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2018 roku.

(Regulamin V.1.7 z dnia 30.08.2018r.)